Nederlands pensioen in het buitenland en belasting

emigreren en belasting
U bent van plan om binnenkort te emigreren of heeft dit al gedaan. Wat gebeurt er met uw pensioen als u in het buitenland woont? Blijft uw pensioen belast in Nederland of wordt dit belast in uw nieuwe woonland?

Vroegtijdig belastingadvies kan u geld besparen

Het verdient hoe dan ook aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium advies te vragen hoe uw emigratie de belastingheffing over uw pensioen beïnvloedt. Neem contact met ons op voor advies over uw situatie. Wij kunnen u ook helpen met een verklaring niet afgetrokken premies. Lees ook of u mogelijkheden heeft met om uw buitenlands pensioen deels onbelast te ontvangen in Nederland.

Afhankelijk van belastingverdragen

In welk land uw pensioen belast wordt is geheel afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland met dit bepaalde land heeft gesloten. In het verdrag wordt bepaald in welk land bepaald inkomen en vermogen belast mag worden. In sommige belastingverdragen is dit vrij eenvoudig geregeld, in andere verdragen ligt dit veel ingewikkelder. Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Frankrijk beslaat bijvoorbeeld maar één zin, terwijl ditzelfde artikel in het verdrag met België 8 subartikelen bevat. In het verdrag met de Verenigde Staten is het pensioen nog uitgebreider geregeld.

Saldoverklaring

Bij een eventuele afkoop van een pensioen is het mogelijk om een zogenaamde saldoverklaring te vragen. Dit is met name relevant als niet alle premies tot aftrek zijn gekomen in de buitenlandse periode. De pensioenverzekeraar zal op basis van deze verklaring minder belasting inhouden.

Welk soort pensioen

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een sociale-zekerheidspensioen (AOW), een overheidspensioen zoals ABP en een particulier pensioen of lijfrente. Per uitkering dient dan te worden bekeken waar deze belast is, soms is dit niet eenduidig en zijn verschillende interpretaties mogelijk. Soms is in een speciaal protocol als bijlage van het verdrag nog specifieke regels opgenomen wat de belasting nog weer ingewikkelder maakt. Ook kan het verschil maken of een opgebouwd pensioen regulier wordt uitgekeerd of dat het gehele bedrag ineens (als een lumpsum) wordt uitgekeerd.

Na uw emigratie is de premieheffing over uw pensioen vrijwel nooit toegewezen aan Nederland. U betaalt hierdoor uitsluitend belasting (in de eerste schijf in 2017 8,9%); bij – vooral – een laag pensioen uit Nederland kan het derhalve voordelig zijn als de belastingheffing op basis van het verdrag aan Nederland wordt toegewezen.

Neem nu contact met ons op voor een adviesgesprek.